Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. február 9-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 42/2017. (II. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzatnál támogatott foglalkoztatásra vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbiak döntést hozta:

 

a.)    A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat intézményi költségvetésének terhére egy fő foglalkoztatásához támogatás iránti kérelmet nyújtson be a Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztályához.

b.)    A Képviselő-testület a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetére felhatalmazza a polgármestert, hogy munkáltatói jogkörben eljárva Tóth Csabával a munkaszerződést egy évben meghatározott időtartamra, határozott időre megkösse, és a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a támogatott időszakon túli munkabér és szociális hozzájárulási adó fedezetének biztosítására a rendelettervezetben pótelőirányzatot biztosítson.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                       Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző