Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 43/2017.  (III. 15.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a soros ülés napirendi pontjára vonatkozó javaslatot és az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIRENDI PONTOK:

 

1)             Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosítására               

          Előterjesztő:                     polgármester

          Előkészítő:                       jegyző

          Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

 

Határidő: azonnali

Felelős: Lehota Vilmos polgármester