Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 15-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. március 15-én megtartott nyilvános ülésén 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 45/2017. (III. 15.) számú határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának képviselő-testülete megtárgyalta a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetői személyi változásáról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Zahorecz Sándor rendőr-alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezését.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon dr. Mihály István r. dandártábornokot, rendőrségi főtanácsost, megyei főkapitányát, tájékoztassa.

 

Határidő:  2017. március 31.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző