Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 49/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DAKÖV Kft. 2016. évi beszámoló napirendre tűzésének kérdését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a DAKÖV Kft. 2016. évre vonatkozó beszámolójának megvitatását az áprilisi testületi ülés napirendjére tűzi ki, és a beszámolóval együtt tárgyalja a szennyvízátemelőknél 2016-2017. években történt üzemeltetései hibasorozatról kért szolgáltatói tájékoztatót is.

 

2.      A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a DAKÖV Kft. ügyvezetését tájékoztassa

 

Határidő: 2017. április 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző