Vissza

KIVONAT

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 4/2017. (I. 03.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a korábbi könyvtáros jogviszonyának megszűnése miatt megüresedett álláshely betöltésére irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Egri-Borbás Bernadett 2244 Úri, Napsugár u. 8. szám alatti lakost 2017. január 4. hatállyal, 1 hónap próbaidő kikötésével, részmunkaidőben, melynek időtartama heti 10 óra, 2017. március 31-ig határozott idejű közalkalmazotti jogviszony keretében, könyvtáros munkakörbe kinevezi.

2.        A Képviselő-testület Egri-Borbás Bernadett garantált illetményét kinevezéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63.§-ai alapján a „D” fizetési osztály 2. fizetési fokozat szerint havi bruttó 20.250,- Ft-ban állapítja meg.

3.        A Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 20.000,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Egri-Borbás Bernadett havi bruttó illetménye 40.250,- Ft.

4.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezésről haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző