Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 50/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Jókai utca 8. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tárgyaljon a Jókai utca 8. számú önkormányzati tulajdonú ingatlan bérlőjével, és nyilatkoztassa meg, hogy a vételi szándéka fennáll e- vagy sem az ingatlan vonatkozásában.

 

2.      A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy tájékoztassa a bérlőket, hogy amennyiben vételi szándékuk nem áll fenn, úgy az ingatlant értékesítésre az önkormányzat meghirdeti.

 

Határidő: 2017. április 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző