Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

51/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Református Egyházközséggel kötött megállapodás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkérte a polgármestert, hogy kezdeményezze a Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójánál, a Gombai Református Egyházközségnél az együttműködési megállapodás feltételeinek újratárgyalását.

 

2.      A képviselő-testületi felkérte a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor intézkedjen az eredeti támogatási előirányzat összegének céltartalékba történő áthelyezéséről addig, amíg a támogatási szerződés újratárgyalása nem történik meg.

 

Határidő: 2017. április 10.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző