Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 

52/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzata módosításának jóváhagyására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda szervezeti és működési szabályzatát a határozat 1. melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyja.  

  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az intézményvezetőt haladéktalanul írásban is tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző