Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

53/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2017. évi közbeszerzési terv készítésének mellőzésére vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A képviselő-testület – meghatározott értékhatárokat elérő értékű tervezett építés, vagy áru-, szolgáltatás beszerzés hiányában – közbeszerzési tervet 2017. évre nem fogad el.
  2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján indokolt esetben készítsen előterjesztést az 1. pontban megfogalmazott döntés módosítására, a 2017. évben szükségessé váló közbeszerzés tervben történő rögzítésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős:     Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző