Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

55/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Egri-Borbás Bernadett könyvtáros közalkalmazotti kinevezésének módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4/2017. (I.03.) határozatát módosítja és Egri-Borbás Bernadett 2244 Úri, Napsugár u. 8. szám alatti lakos határozott idejű közalkalmazotti kinevezését 2017. árpilis 1. napjától határozatlan időtartamúra módosítja. A foglalkoztatás továbbra is részmunkaidőben történik, melynek időtartama heti 10 óra.

2.        A Képviselő-testület Egri-Borbás Bernadett garantált illetményét kinevezéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 61-63.§-ai alapján a „D” fizetési osztály 2. fizetési fokozat szerint havi bruttó 20.250,- Ft-ban állapítja meg.

3.        A Képviselő-testület a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet alapján 20.000,- Ft garantált bérminimum kiegészítést állapít meg, melynek figyelembe vételével Egri-Borbás Bernadett havi bruttó illetménye 40.250,- Ft.

4.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti kinevezés módosításáról haladéktalanul gondoskodjon.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző