Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

56/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Ady Endre utca 3. sz. ingatlan előtt, 81. hrsz. közterületen bekövetkezett pincebeszakadás helyreállítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testülete vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.

2.      A Képviselő-testület a támogatási igényhez:

-        a káresemény megnevezését: Gomba, Ady Endre u. 3. sz. ingatlan előtt, 81 hrsz. közterületen bekövetkezett vis maior jellegű pincebeszakadás helyreállítása

-      a káresemény helyét: 2217 Gomba, Ady Endre utca, 81 hrsz.

a pályázat EBR42 azonosítóját: 346031

       szerint rögzíti.

3.      A képviselő-testület a káresemény forrásösszetételét az alábbiak szerint határozza meg:

Megnevezés

2017. év

%

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

587.131,- Ft

10 %

Biztosító kártérítése

----Ft

---

Egyéb forrás

----Ft

---

Vis maior támogatási igény

5.283.000,- Ft

90 %

Források összesen

5.870.131,- Ft

100 %

 

4.      A károk helyreállítása (költségvetés alapján) tervezett 5.870.131,-Ft-os összköltségének fedezetét Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csak részben tudja biztosítani.

5.      A Képviselő-testület a támogatási igény benyújtásához nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi.

 6.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy a bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik, az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.

7.      A Képviselő-testület vállalja a károsodott építménynek a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

8.      A Képviselő-testület rögzíti, hogy az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát jelenleg nem tudja ellátni.

9.      A Képviselő-testület a helyreállítás 587.131,- Ft-os saját forrás összegét az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017. (II.10.) önkormányzati rendeletében meghatározott általános tartalék terhére biztosítja.

10.  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

 

 

Határidő:             az 1. pont tekintetében 2017. április 7. 

                a további pontok tekintetében értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző