Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. március 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodó szavazat nélkül az alábbi döntést hozta:

 58/2017. (III. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba-Bénye határrendezésre vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy keresse fel Bénye Község Önkormányzatát azzal a javaslattal, hogy a Gomba-Bénye határrendezés kapcsán keressék fel a Monori Járási Hivatal vezetőjét – dr. Husz Enikőt – és tájékozódjanak az eljárási rendről, és amennyiben az eljárási rendet elfogadhatónak találják, úgy jelezzék Gomba Község Önkormányzata felé. Gomba Község Önkormányzata készen áll az együttes ülés és a határrendezéshez szükséges bizottság létrehozására.

  

Határidő: azonnal

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző