Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

61/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2016. éves belsőellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés elfogadására előterjesztett javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a belső ellenőr 2016. éves összefoglaló jelentését elfogadta.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft-t értesítse.

 

  Határidő:         2017. május 5.  

  Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző