Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

62/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-3 havi teljesítéséről és az általános működési indokoltságról szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az általa alapított GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft 2017. évi üzleti és vállalkozási terveinek 1-3 havi teljesítéséről és az általános működési indokoltságról szóló tájékoztatót elfogadta.

2.)    A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.) pontban rögzített döntésről a gazdasági társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző