Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

63/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testület megvitatta az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési statisztikai összegzésének elfogadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.)    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat melléklete szerint jóváhagyta az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési statisztikai összegzését.

2.)    A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a szükséges intézkedést tegye meg az összegzés közbeszerzési adatbázisba történő feltöltése érdekében.

 

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző