Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 65/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. 2016. évi beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. által készített 2016. évi beszámolót elfogadta.

2.        A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a gazdasági társaság ügyvezetését értesítse.

 

Határidő: 2017. május 5.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző