Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 66/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a település közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetője által készített beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszámoló elfogadásáról a Monori Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét írásban is értesítse.

 

Határidő:           2017. május 12.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző