Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 67/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről készült beszámolóját és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a Gombai Polgárőr Egyesület szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadva köszönetét fejezi ki az egyesület minden tagjának a település érdekében végzett munkájáért.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a határozat kivonatának megküldésével értesítse az egyesület vezetőségét és kérje fel az egyesület elnökét a köszönetnyilvánítás tagok felé történő tolmácsolására.

 

Határidő: 2017. május 12.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző