Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 69/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Hegedűs Sándor gombai lakos által a 443 hrsz-ú ingatlan egy részére vonatkozó vételi ajánlatát és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy

a.       készítsen költségbecslést a 443 hrsz-ú ingatlan megosztásához kapcsolódó telekalakítási költségek vonatkozásában,

b.       nyújtson tájékoztatást Hegedűs Sándor részére a felmerülő költségekről és szerezze be a kérelmező költségvállalási nyilatkozatát.

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségek ismeretében és a kérelmező költségvállalási nyilatkozatának birtokában készítsen előterjesztést a Képviselő-testület részére a 443 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének értékesítésére.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző