Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 70/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére érkezett árajánlatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület elfogadja az A.D.U. Építész Iroda Kft. (1111 Budapest, Kruspér u. 1/C) Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésére benyújtott tervezési ajánlatát.

 

2.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlat alapján a tervezési szerződést az önkormányzat képviseletében aláírja.

 

 

Határidő: 2017. május 20. 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző