Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

71/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete XX. szakmai találkozójának 2018. évi szervezésére vonatkozó felkérést és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület támogatásáról biztosította a Gombai Gólyafészek Óvodát a Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesülete XX. szakmai találkozójának 2018. évi megszervezése érdekében.

2.      A Képviselő-testület felkéri a Gombai Gólyafészek Óvoda intézményvezetőjét, hogy a határozat 1. pontjában rögzített szakmai találkozó megrendezéséhez kapcsolódó pályázat előkészítéséről gondoskodjon.

3.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában rögzített szakmai találkozó megrendezéséhez kapcsolódó pályázatot az önkormányzat képviseletében eljárva határidőn belül benyújtsa.

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző