Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. április 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 72/2017. (IV. 27.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai Sport és Szabadidő Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodásra vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gombai Sport- és Szabadidő Egyesülettel az önkormányzat nevében és képviseletében eljárva az együttműködési megállapodást aláírja.

 

Határidő:2017. április 30.  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző