Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 74/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község orvosi ügyeleti ellátására vonatkozó beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az Emergency Service Kft. (továbbiakban: ügyeleti szolgáltató) által az orvosi ügyleti ellátásra vonatkozóan benyújtott beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület felkéri az ügyeleti szolgáltatót, hogy a vele alvállalkozói jogviszonyban állókkal hatályos szerződése alapján kényszerítse ki a Gomba község közigazgatási területén elhunytak gombai ravatalozóba történő szállítását amennyiben a hozzátartozónak nincs ettől eltérő kifejezett kérése.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy írásban is tájékoztassa az ügyeleti szolgáltatót arról, hogy az önkormányzatnak okozott többlet halott szállítási –hűtési költséggel okozott kár megtérítését fogja kezdeményezni Gomba Község Önkormányzata, amennyiben Gombán elhunyt személy – hozzátartozó kifejezett kérésének esetét kivéve - más település ravatalozójába kerül elszállításra.

4.      A Képviselő-testület felkéri az egészségügyi szolgáltatót, hogy az ügyeleti ellátást biztosító – Gomba Község Önkormányzatának tulajdonában álló – KDT-578 frsz-ú gépjármű beszámítási értékének meghatározásáról nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testület számára, mely alapján a hozzájáruló nyilatkozatról a soron következő ülésen döntést lehet hozni.

5.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő szolgáltatónak a településen végzett munkáért.

 

Határidő: 2017. június 9.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző