Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

76/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a község egészségügyi ellátásáról szóló beszámolókat és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a község egészségügyi ellátásáról szóló háziorvosi, fogászati, védőnői beszámolót elfogadta.

2.      A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az egészségügyben közreműködő szolgáltatóknak a településen végzett munkáért.

3.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintett egészségügyi szolgáltatókat értesítse.

 

Határidő: 2017. június 9.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző