Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

77/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2016. évi házi-segítségnyújtás feladatellátásáról készült beszámolót és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a Monori Gondozási Központ feladatellátásában a gombai illetékességi területen folytatott házi segítségnyújtásról szóló beszámolót elfogadta.

2./      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a házi segítségnyújtásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását a fenntartó Monor Város Önkormányzatánál a jelenlegi 1 főről 1,5 főre történő bővítéssel.

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a Monori Gondozási Központ intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:         2016. június 15.   

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző