Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 78/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálat gombai illetékességi területen folytatott tevékenységéről, valamint a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolókat elfogadta.

2./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az illetékes felügyeleti szervet, valamint a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálat intézményvezetőjét tájékoztassa.

 

Határidő:         2017. június 9.   

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző