Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 79/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről szóló beszámolót és az alábbi határozatot hozta:

                                                

1./   A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évről szóló beszámolóját elfogadta.

 

 

          A határozat végrehajtást nem igényel.

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző