Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 80/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi számviteli beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület – figyelembe véve a gazdasági társaság felügyelő bizottságának véleményét és a könyvvizsgálói jelentést – a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 22.204 E Ft mérlegfőösszeggel, 4.176 E Ft mérleg szerinti eredménnyel elfogadta.

2.      A Képviselő-testület utasítja a GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2016. üzleti évről szóló beszámolót a kiegészítő melléklettel együtt, valamint a közhasznúsági jelentést a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tegye közzé.

 

Határidő:    az 1. pont tekintetében azonnali

a 2. pont tekintetében 2017. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző