Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 82/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Rákóczi utca 10. ingatlanhoz csatlakozó híd létesítése érdekében közútkezelői hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület Boros Lajos egyéni vállalkozó közútkezelői hozzájárulás megadása iránt benyújtott kérelmére az alábbi határozatot hozta:

 

G/1131-3/2017.

Ügyintéző: Kósa Erzsébet Anikó

 

Tárgy: Közútkezelői hozzájárulás a 1049/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant érintő híd létesítéshez

 

HATÁROZAT

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Boros Lajos egyéni vállalkozó (2217 Gomba, Bartók Béla utca 6.) részére - kérelmének helyt adva - a 1049/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan tekintetében közútkezelői hozzájárulást ad a 1049/5 és 1051/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő csapadékvíz elvezető árkon átívelő híd létesítésére az alábbi kikötéssel:

 

Boros Lajos a kivitelezési munkák megkezdése előtt köteles beszerezni a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságától, mint a gombai 1051/1 hrsz-ú, Magyar Állam tulajdonában lévő, országos közút elnevezésű ingatlan közútkezelőjétől, az útcsatlakozás létesítéséhez a közútkezelői hozzájárulást.

 

 Amennyiben kérelmező az előírt feltételt sérelmesnek tartja, a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. Egyéb jogsérelem ellen kérelmező jelen határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül – a Gombai Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott - bírósági felülvizsgálattal élhet.

 

INDOKOLÁS

 

Boros Lajos egyéni vállalkozó bejelentéssel fordult az önkormányzat jegyzőjéhez a Rákóczi utca 10. szám előtti ingatlant érintő áteresz, híd helyreállításával pótlásával kapcsolatban.

 

A tervezett híd létesítése a 1049/5 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő, országos közút megnevezésű ingatlant is érinti a Magyar Állam tulajdonában lévő 1051/1 hrsz-ú, szintén országos közút megnevezésű ingatlan mellett.

 

Boros Lajos tájékoztatása 2017. május 15-én megtörtént arra vonatkozóan, hogy a Gomba, Rákóczi utca 10. szám alatti ingatlanon lévő üzlet előtti áteresz, híd helyreállítása, pótlása tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kktv.) 46. § (1) bekezdés a) pontjával meghatározott közútkezelő a KKtv. 36. § (1) bekezdés alapján Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete.

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kizárólag a 1049/5 hrsz-ú, országos közút elnevezésű ingatlan tekintetében jogosult megadni a kért közútkezelői hozzájárulást, mely nem mentesíti kérelmezőt a 1051/1 hrsz-ú ingatlan tekintetében is a közútkezelési hozzájárulás megkérése alól, hiszen a műtárgy, vagyis a híd a benyújtott dokumentáció alapján csak az egyik hídfővel támaszkodik az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, a másik hídfő állami tulajdonon épülne meg. E tényre tekintettel a közútkezelői hozzájárulást a rendelkező részben szövegezett kikötéssel adta meg a Képviselő-testület.

 

A Képviselő-testület a határozatot a KKtv. 46. § (1) bekezdés a) pontjával meghatározott 36. § (1) bekezdésében rögzített hatáskörében eljárva hozta meg az illetékességi területén lévő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tekintetében.

 

A határozat KKt. 42/A. § (2) bekezdése alapján  Ha a közút kezelője a feltételek teljesítéséhez is köthető hozzájárulását megtagadja, vagy a kérelmező az előírt feltételeket sérelmesnek tartja, a kérelmező a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely a tevékenységet engedélyezheti és feltételekhez kötheti vagy a közút kezelője által előírt feltételeket módosíthatja. A bírósági felülvizsgálat lehetőségét a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezete alapján biztosítottam.

 

Gomba, 2017. május 25.

 

                                                                                            Lehota Vilmos

                                                                                            polgármester

 

Erről értesül:

1.      Boros Lajos 2217 Gomba, Bartók Béla utca 6.

2.      Magyar Közút Pest Megyei Igazgatósága 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.

3.      Irattár

 

 

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Boros Lajos egyéni vállalkozót a döntésről a közútkezelői hozzájárulást tartalmazó alakszerű határozat megküldésével tájékoztassa.

 

Határidő: 2017. május 31.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző