Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 83/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat melléklete szerinti szövegezéssel jóváhagyott Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal megkötendő együttműködési megállapodás önkormányzat nevében és képviseletében történő aláírására.

2./      A Képviselő-testület felhatalmazza továbbá a polgármestert, hogy a Tápiómenti Tömegsport Alapítvánnyal az önkormányzat 2017. évi költségvetésének eredeti előirányzata terhére 50.000,- Ft összeggel támogatási szerződést kössön.

 

Határidő:         2017. május 26.   

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző