Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

 84/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványnak az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiír KKETTKK-CP-02 kóddal jelzett pályázati támogatás megállapítására vonatkozó tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 44/2017. (III. 15.) képviselő-testületi határozat alapján benyújtott és pozitív elbírálásban részesült I. világháborús emlékmű restaurálásának és eredeti helyére, a Református Templom mellé történő áthelyezésének költségeire a megítélt 1 millió forintos támogatás mellett 500.000,- Ft költségfedezetet biztosít az általános tartalék terhére. 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzatok módosításáról a soron következő költségvetési rendelet módosításakor gondoskodjon.

 

Határidő:             értelemszerűen

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző