Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 86/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2017. évi munkaterv módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a 2017. évi munkatervében június havi soros ülés időpontját 2017. június 29. napjáról június 22. napjára áthelyezi.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülés előkészítéséről az 1. pont szerinti módosítás figyelembe vételével gondoskodjon.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző