Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 87/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2017. június havi soros ülés napirendi pontjainak bővítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület a 2017. június 22-én tartandó ülés munkaterv szerinti napirendi pontjai közé felveszi a települési kisfilm készítésére, valamint a nyárbúcsúztató előkészítésére vonatkozó tájékoztatót is.
  2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a soron következő ülés előkészítéséről az 1. pont szerinti módosítás figyelembe vételével gondoskodjon

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző