Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 88/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a zárt ülés napirendi pontjaira vonatkozó javaslatot és az alábbiak szerint fogadta el:

 

NAPIRENDI PONTOK:

 

  1.      1.)            Javaslat a gombai 593/1 hrsz-ú ingatlan értékesítésére

      Előterjesztő:                    polgármester

      Előkészítő:                       jegyző

      Véleményező:                  Pénzügyi Bizottság

  1.    2.)           Tájékoztatás iparűzési adóbevallás önkormányzati vagyoni helyzetre gyakorolt hatásáról

            Előterjesztő:                   polgármester

 

 

 

Határidő:azonnali  

Felelős: Lehota Vilmos polgármester