Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. május 25-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 89/2017. (V. 25.) képviselő-testületi határozat

  

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2217 Gomba, Jókai utca 8. szám alatti bérlemény értékesítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1./      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 2017. július 13-ai véghatáridővel írásban nyilatkoztassa meg a 2217 Gomba, Jókai utca 8. szám alatti lakos bérlőjét – Tóth Norbertet -, hogy az ingatlanra vonatkozó vételi szándék fennáll-e, és amennyiben igen tudja-e teljesíteni az ingatlan 6.542.292.- Ft. összegben meghatározott vételárát 2017. október 1. napjára.

 

2./      Amennyiben az 1. pont szerinti adásvétel feltételi nem állnak fenn úgy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2017. október 2. napjával az Gomba, Jókai utca 8. szám alatti ingatlant 8.258.282.- Ft irányáron adásvételre meghirdesse, és vételi szándék esetén az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést felmondja.

 

Határidő:         haladéktalanul

Felelős:            Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző