Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. január 19-én megtartott  nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

8/2017. (I. 19.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta:

 

1.    Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Lehota Vilmos polgármester havi illetményét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. § (4) bekezdés d) pontja alapján 2017. január 1-i hatállyal 548.444,- Ft-ban állapítja meg.

 

2.  A képviselő-testület az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján Lehota Vilmos polgármester részére havonta illetményének 15%-ában meghatározott összegű, 82.267,- Ft költségtérítést állapít meg.

 

3.  A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a határozat 1. és 2. pontjaiban megállapított illetmény és költségtérítés számfejtése érdekében szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:        2017. január 1. és folyamatos

Felelős:           Kósa Erzsébet Anikó jegyző

 

 

                        Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                        polgármester                                                  jegyző