Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2018. június 21-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 93/2018.  (VI. 21.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi nyári igazgatási szünetére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

  1. A Képviselő-testület 2018. évben a Gombai Polgármesteri Hivatal tekintetében az igazgatási szünet időtartamát 2018. július 16-tól 2018. július 27-ig határozza meg.

 

  1. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a lakosságot az igazgatási szünet időtartamáról tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

  

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző