Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 95/2017.  (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálata által augusztusban Gombán szervezett tábor költségeinek támogatása érdekében benyújtott kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület a szociális célú feladatfinanszírozás terhére 50.000,- Ft támogatást biztosít a Monor és Térsége Integrált Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat Monor Szolgálata által augusztusban Gombán szervezett tábor költségeinek támogatásaként.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézményvezetőt a döntésről tájékoztassa.

 

Határidő: 2017. július 15.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző