Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2017. június 22-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 96/2017.  (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta a 2017. évi Pega Pata Parádé tárgyévi pénzügyi támogatására vonatkozó kérelmet és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Pega Major Hagyományőrző és Lovassport Egyesület elnökét – a lovas rendezvény központi finanszírozásának ismeretében -, hogy az önkormányzat 2017. évi költségvetése nem teszi lehetővé a 2017. évi Pega Pata Parádé költségeihez történő hozzájárulást.

2.      A Képviselő-testület biztosítja a szervezőt arról, hogy a program lebonyolításához a technikai segítséget az előző évek gyakorlatának megfelelően tárgyévben is biztosítja.

 

       Határidő: 2017. július 15.

       Felelős: Lehota Vilmos polgármester

  

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző