Vissza

KIVONAT

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

  99/2017. (VI. 22.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a II. negyedéves falubejárás tapasztalatairól szóló tájékoztatót és az alábbi határozatot hozta:

 

1.        A Képviselő-testület a II. negyedéves falubejárásról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző