Aktív korúak ellátása

   Utolsó módosítás időpontja: 2011.01.20. 

Eljárás tárgya:

A hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás megállapítása.

Az ellátás megállapításának feltételei:

A jegyző aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,

feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem biztosított, és keresőtevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát - nem folytat.

A megélhetés akkor nem biztosított, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át (25.650.- Ft-ot) és vagyona nincs.

Az aktív korúak ellátására való jogosultság az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, a keresőtevékenység megszűnésétől, a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.

Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki

Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, az állami foglalkoztatási szervnél kéri az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az elhelyezkedése érdekében megkötött álláskeresési megállapodásában foglaltakat, illetőleg közfoglalkoztatásban vesz részt, és köteles a neki az álláskeresési megállapodás, illetőleg a közfoglalkoztatás keretében felajánlott munkát elfogadni, ha

Ha a kérelmező az aktív korúak ellátására való jogosultsága megállapításának időpontjában a 35. életévét nem töltötte be, és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik olyan képzésben köteles részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére vagy a szakképzés megkezdéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzésére irányul. A képzésben való részvétel részletes szabályait az álláskeresési megállapodás tartalmazza.

Rendelkezésre állási támogatás illeti meg azt a személyt - akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították - arra az időtartamra, amikor

Rendszeres szociális segélyre jogosult az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján

Ha a fenti feltételek valamelyike az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően következik be, a jogosult részére a rendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani, és az jár a feltétel megszűnésének hónapjára.

Rendszeres szociális segély akkor állapítható meg, ha az aktív korúak ellátására jogosult személy a települési önkormányzat által kijelölt szervvel az együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja.

Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult.

Ha a rendszeres szociális segély összege a  havi ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ellátást kell megállapítani.

Ha az aktív korúak ellátására jogosult személy nem a közfoglalkoztatás, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, és ezzel kapcsolatos bejelentési kötelezettségének eleget tett, részére

kell folyósítani, feltéve, hogy az aktív korúak ellátására jogosult személy keresőtevékenysége folyamatosan fennáll.

Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát

a) akinek az ellátás nem lenne megállapítható (előzőekben felsorolt esetek valamelyike bekövetkezett)

b) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza, így különösen ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget,

c) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést,

d) akire vonatkozóan a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten megállapította;

a) aki a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszünteti, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg,

b) akit az állami foglalkoztatási szerv - neki felróható okból - törölt az álláskeresők nyilvántartásából,

c) aki az állami foglalkoztatási szervnél az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő nyilvántartását illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg;

A pénzbeli ellátás összege:

A rendelkezésre állási támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege (28.500.- Ft).

 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete.

A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-ának szorzatával.

A segély összege azonban nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. Ez alapján a  rendszeres szociális segély legmagasabb összege 2009. január 1-jétől 57 815 Ft.

Az ellátás igényléséhez szükséges dokumentumok:

Ha az egészségkárosodott személy esetében az egészségkárosodást megállapító vizsgálatra még nem került sor, vagy a szakvélemény érvényességi ideje lejárt, a jegyző - a kérelmező egyetértésével - az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet illetékes szakértői bizottságánál kezdeményezi a vizsgálat lefolytatását.

Az eljárási illeték összege:

A szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél szociális ügyben kezdeményezett minden eljárás tárgyánál fogva  illetékmentes

Irányadó jogszabályok:

Ügyintézési határidő:    30 nap

Letölthető dokumentumok:
A pdf ikonra kattintva új ablakban megnyílik a nyomtatvány, ahonnan a fájl elmenthető.

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítása iránt
Vagyonnyilatkozat nyomtatvány

Ügyintézés helye:

Gomba Község Polgármesteri Hivatala
2217 Gomba, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Központi telefonszám: (+36 29) 433-927;
Szociális előadó: (+36 29) 633-056
Fax: (+36 29) 433-894
e-mail: hivatal@gomba.hu
ügyintéző e-mail:  molnarne@gomba.hu