VISSZA a módosító rendeletekhez            VISSZA a főoldalra

Gomba Község Önkormányzatának

19/2009.(IX.14.) rendelete

a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló

3/2003. (II. 05.) számú képviselő-testületi  rendelet módosításáról

 

Gomba Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi ön­kor­mány­zatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésének fel­hatalmazása alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szó­­ló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) bekezdés c./ pontjában foglaltak értelmében a település helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 3/2003. (II.05.) sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

 

 

1.    §   A Rendeletben az övezetek jelölései az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) jelkulcsának megfelelően változnak.

2.    §   A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A terv területén a kialakítható telekméreteket e rendelet 11-17. §-aiban meghatározott övezeti előírások tartalmazzák.”

3.    §   A Rendelet 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A terv területén a beépítésre szánt terület - a területfelhasználásnak megfelelően - az alábbi helyi övezetekre tagolódik:

a)        Lakóterületek

-     Lf-1:    kialakult falusias lakóterület (a település már beépült részei),

b)        Vegyes területek

-     VT-1:   településközpont vegyes terület a települést ellátó igazgatási,ok­ta­tá­si kulturális és egyházi intézmények telkeinek területe

-     VT-2:   a településközpont egyéb területei

c)        Gazdasági területek

-     Gip:     Ipari gazdasági terület,

-     Gksz    Kereskedelmi, szolgáltató terület

-     G-M:   mezőgazdasági üzemi létesítmények övezete

d)        Különleges területek

-     K-R:    különleges rekreációs és sport terület

e)        Üdülőterület

-     ÜH      hétvégiházas (horgásztanyás) üdülőterület

 

(2)     A terv területén a beépítésre nem szánt területek a következő övezetekre ta­go­lód­nak:

a)        Zöldterületek

-     KP, KK: közpark és közkert övezet, a lakosság pihe­né­sét szol­gáló, növényzettel fedett terület,

b)        Közlekedési és közműterületek

-     KÖu-1 állami kezelésű közutak övezet

-     KÖu-2 önkormányzati kezelésű közutak övezet

c)        Különleges területek

-     K-T:    zöldfelületi jellegű intézmények övezete, temető,

-     Ksp      sportterület övezete

d)        Mezőgazdasági területek

-     M-SZ:  szántóföldi növénytermesztés

-     M-T:    hagyományos termelő övezet tanyás beépítés lehetőségével

-     M-GYSZ:   gyümölcs-szőlő termesztés

-     M-Gy: gyepgazdálkodás

-     M-K:   kisparcellás gyümölcs, szőlő és szántóterületek övezete

e)        Erdőterületek

-     EG-V: elsődlegesen gazdasági rendeltetésű erdő, meghatározó kör­nye­zet­vé­del­mi funkcióval

-     EV:             elsődlegesen védelmi rendeltetésű erdő

-     Ee:             egészség­ügyi, szociális, turisztikai funkciójú erdő övezete

f)          Vízgazdálkodási területek

-     V:               folyóvizek (patakok) medre és partja

-     VT:             állóvizek medre és partja övezete

(3)     Védelmi célú övezetek:

-     V-TK:  Tájvédelmi Körzet övezete

-     V-TH:  Helyi jelentőségű természetvédelmi területek övezete

-     V-V:    Felszíni vizek és tározótavak védőövezete

-     V-VT:  Talajvédelmi övezet

-     V-G:    Gazdasági területek védőövezete

-     V-VTT:       Védett természeti terület védőövezete –TK, TT védőövezete

-     V-KTT:       Kiemelt jelentőségű, különleges természetmegőrzési terület - Natura 2000

-     V-F:    Ex-lege védett földvár

-     V-L:     Ex-lege védett láp”

4.    §   A Rendelet 6. § (16) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                     

„(16) Beépítésre szánt területeken, ahol a csatornahálózat nem épült ki – a hidrogeológiai védőidomok területét kivéve – ideiglenesen zárt szennyvíztároló elhelyezése és üzemeltetése lehetséges a szennyvízcsatorna rendszer kiépüléséig az alábbi feltételekkel:

a)        az ideiglenes tároló akkor felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, ha vízzáró, nem szennyezi a talajt és a talajvizet, nem szikkasztja a szennyvizet,

b)        vízzáró kivitel ellenőrzése a kivitelezés alatt

c)        48 órás időtartamú szivárgáspróba a hozzáférés garantált kizárásával a használatbavételi engedély kiadása előtt.

d)        a csatornahálózathoz való csatlakozás után az ideiglenes tárolót ártalommentesen fel kell számolni.”

 

5.    §   A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 

„7.§ (1)  A régészeti lelőhelyeken tervezett földmunkák (bontás, alapozás, pince-, mélygarázs-, építés, közművesítés, egyéb nyomvonalas létesítmények kiépí­tése, tereprendezés) illetve telekalakítás engedélyeztetési eljárása során a vonatkozó, érvényes jogszabály szerint eljáró illetékes örökségvédelmi szakhatóságot kell megkeresni.

     (2)     Ha régészeti lelőhelyen kívül eső területen földmunkák során váratlanul régészeti lelet vagy emlék kerül elő, az Örökségvédelmi törvény 24. § - ban foglaltak szerint kell eljárni. A bejelentési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt, a kivitelezőt és a lelet felfedezőjét egyaránt terheli. Az építkezés a leletmentés időtartamára (max. 30 napra) leállítható.

     (3)     A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, ezért e területeken a földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próba­ásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult. A beruházónak a régészeti meg­figyelés biztosítása érdekében, a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal. Amennyiben a régészeti érdekű területeken végzett régészeti szakfelügyelet során régészeti emlék kerül elő, a továbbiakban az örökségvédelmi törvény régészeti lelőhelyekre és megelőző feltárásokra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.”

 

6.    §   A Rendelet 8. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az ökológiai hálózat területeit is érintő beépítésre szánt területeken az építési helyeken belül is úgy kell beépítést végezni, hogy a zöldfelületek összefüggő egységet képezzenek.

7.    §   A Rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A település teljes közigazgatási területén a légszennyezettség egészségügyi határértékeit kell betartani. A kibocsátási határértékeket a vonatkozó rendeletek szerint kell megállapítani.”

8.    §   A Rendelet 11. § (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek és kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:

„(2) Az LF-I lakóterületen elhelyezhető:

a)      Lakóépület, 1 db, legfeljebb két lakással, vagy két egylakásos épület

b)      kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület

c)      az építési övezet telkein elhelyezhető legnagyobb la­kás­szá­mot meg nem haladó számú egységet magában foglaló szál­láshely szolgáltató épület

d)      kézműipari építmény

e)      helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

(3)   A területen megengedett legnagyobb szintterületi mutató 0,5.”

„(8) Az övezetben a beépítési mód kialakult, az új telekosztások esetében oldalhatáron álló, vagy szabadon álló, az övezeti jelben meghatározva.”

9.    §   (1)   A Rendelet 13. § (2) bekezdés első francia bekezdésével meghatározott „Lakóépület” szövegrész kiegészül a „legfeljebb 2 lakással” szövegrésszel.

(2)     A Rendelet a 13. § után kiegészül az alábbi alcímekkel és a 13/A és 13/B §-okkal:

 

„VT-1 építési övezet

13/A. § (1)  Az övezet területén a beépítési mód zártsorú.

            (2)   Az építési telkek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,0.

            (3)   A telkek beépítettsége legfeljebb 50 %.

            (4)   A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m.

              (5)   A telkek területének legalább 20 %-t növény­zet­tel fedetten kell ki­a­la­­kí­tani és fenntartani.

              (6)   A telken belüli zöldfelületek minimum 30 %-ára háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényzetet kell telepíteni.

              (7)   A telkek legkisebb mérete 500 m².

 

VT-2 építési övezet

13/B. §(1)   Az övezet területén a beépítési mód kialakult.

              (2)   Az építési telkek legnagyobb megengedett szintterületi mutatója 1,0.

              (3)   A telkek beépítettsége legfeljebb 40 %.

              (4)   A legnagyobb megengedett építménymagasság 7,5 m.

              (5)   A telkek területének legalább 20 %-t növény­zet­tel fedetten kell ki­a­la­­kí­tani és fenntartani.

              (6)   A telken belüli zöldfelületek minimum 30 %-ára háromszintű (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényzetet kell telepíteni.

              (7)   A telkek legkisebb mérete 750 m².”

10.         §     A Rendelet „Gazdasági terület területek” cím alatti alcímének „IG gazdasági terület övezete” szövegezése helyébe „Gip gazdasági terület övezete” szövegrész lép, a tévesen másodikként 13. §-ra számozott szakasz számozása 14. §-ra változik.

11.         §     A Rendelet 14. -44 §-ainak számozásai 15-45. §-okra változnak.

12.         §     A Rendelet újraszámozott 15. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:

                 „ (9)  Az állattartás további részletes szabályaira az állattartás rendjéről szóló önkormányzati rendelet az irányadó, rendelkezéseit az építési eljárásokban kötelezően figyelembe kell venni.

13.         §     A Rendelet újraszámozott 17. §-ának rendelkezései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

      „17. § (1)  A különleges területbe a kastély és az egykori kastélykert területe tartozik.

(2)     A területen elhelyezhető:

a)                 Üdülőépület,

b)                 Sportcélú épület

c)                 Vendéglátó és szolgáltató épület,

d)                Szálláshely szolgáltató épület

e)                 Más célú kivételesen sem helyezhető el.

(3)      Az övezet beépítési módja szabadonálló.

(4)      A terület beépítettsége: max.15 %.

(5)      Az újonnan kialakuló telek területe nem lehet kisebb mint 2 000 m².

(6)      Az épületek legnagyobb építménymagassága 4,5 m.

(7)      A telek területének min. 60 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet. A zöldfelület minden 100 m²-e után 1 db nagy lombkoronát nevelő fát kell ültetni.

(8)      Az üdülőépületek bruttó szintterületének legfeljebb 40 %-ban kereskedelmi, vendéglátó egység is elhelyezhető.

(9)      Az övezetben gazdasági célú állattartó építményt elhelyezni tilos.

(10)  Valamennyi épület nyeregtetővel alakítandó ki. A tetőgerinc az épület tömegének hosszabbik irányával legyen párhuzamos. A tetősík lejtése 25-50 fok közötti. A tetősíkokon keresztszárny (tetőablak, erkélylefedés, stb.) kialakítható.

(11)  A tetőhéjalás természetes cserép anyagú legyen.

(12)  Az épületlábazat – égetett, vagy homok – téglából, vagy terméskőből alakítandó ki és legalább 0,35 m magas legyen a mindenkori járdatőtől számítva.

(13)  Az épületek megjelenésében vakolt, vagy a lábazathoz illeszkedő tégla, vagy terméskő legyen. A homlokzati kiegészítő burkolás, tagolás és látható szerkezet fából is készülhet, természetes színű pácolással, vagy lazúros festéssel.

(14)  Az épületek és építmények (kerítés, járda, pergola, stb.) kialakításánál a természetes építőanyagok színeit kell alkalmazni, különös tekintettel a fehér, a homok és az agyag színeire.”

 

14.         §     A Rendelet újraszámozott 20. §-a az alábbi (7)-(8) bekezdésekkel egészül ki   

(7)      Köu-1 övezetbe tartoznak az állami kezelésben lévő közútterületek.

(8)      Köu-2 övezetbe tartoznak az önkormányzati kezelésben lévő közútterületek.

15.         §     A Rendelet az újraszámozott 20 § után az alábbi alcímmel, és a 20/A és 20/B §-okkal egészül ki:

 

 

 

K-T Zöldfelületi jellegű intézmények övezete

      

 „20/A. §  (1)   Az övezetbe tartoznak a temetők. Az övezetben csak a temetkezéssel kapcsolatos ren­del­te­tésnek megfelelő épületek helyezhetők el. A beépítettség maximum 10 % lehet.

                 (2)   Az övezetben a biológiailag aktív, növényzettel borított felület aránya legalább 60%.

                 (3)   A temető fenntartását és üzemeltetését a vonatkozó jogszabályok szerint kell végezni.

                 (4)   Zöldfelületi intézmények a településen a 200, 822, 3446, 3710, és a 0445/3 hrsz.-ú temetőkertek.

                 (5)   A telken belül a telekhatár menti 10 m-es sávot védőfásítás részére szabadon kell hagyni. A temető használatbevételével a védőfásítást háromszintű állománnyal létre kell hozni.

Ksp

 

20/B. §     (1)   Az övezetbe a település régi sportterülete tartozik.

                 (2)   Az övezet területén csak sportcélú létesítmények helyezhetők el.

                 (3)   A terület egységesen kezelendő, a beépítettségbe be nem számítva – el­he­­lyezhető a pihenést, testedzést, szórakozást szolgáló műtárgy és épít­mény. (kertészeti építmény, pergola, sétaút, játszótér, pihenő terasz, stb.)

                 (4)   Az övezet legnagyobb beépíthetősége 2%.

                 (5)   A területen elhelyezhető építmények magassága nem lehet nagyobb, mint 4,5 m.

                 (6)   A telek területének min. 50 %-a zöldfelület, a burkolt terület legfeljebb 10 % lehet.”

16.         §     A Rendelet újraszámozott 45. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és és az alábbi (4)-(5) bekezdéssekkel egészül ki:

                 „45. § (1) Jelen építési szabályzat mellékletei az alábbiak:

a)        1. sz.melléklet :                  Fogalom meghatározások,

b)        2. sz. melléklet:                  Építés lejtős terepen

c)         3. sz. melléklet:                  A nyúlványos telek meghatározása

d)        4. sz. melléklet:                  Erózióveszélyes löszfalak elvi

                                                  szabályozási metszete

e)         5. sz. melléklet:                  Mintakeresztszelvények

f)          6. sz. melléklet:                  Gomba Belterület Szabályozási terve

                                                  [m=1:2 000]

g)        7. sz. melléklet:                  Gomba Külterület Övezeti terve

                                                  [m=1:15 000]

                            (4)   A Rendelet belterületi szabályozási tervét tartalmazó 6. sz. melléklete helyébe E rendelet 1. sz. melléklete lép, mely rajzi mellékletként tartalmazza [Gomba Belterületi szabályozási terve; m = 1:2000].

                            (5)   [1]

17.         §     (1)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Rendelet

a)         3. § (1) bekezdésének „településszerkezeti” szövegrésze helyébe „szabályozási” szövegrész,

b)        6. § (11) bekezdés „Építési engedélyt” szövegrésze helyébe „Építményt elhelyezni” szövegrész,

c)         8. § (1) bekezdés „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának” szövegezés helyébe a „természetvédelemért felelős hatóság és szerveinek” szövegrész, a (2) bekezdés „1996. évi LIII. tv. 16. §-ában” szövegrésze helyébe a „jogszabályokban” szövegrész,

d)        9. § (1) bekezdés „a 193/2001. (X.19.) Korm. rendelet (egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól)” szövegrésze helyébe az „a vonatkozó jogszabályok”, és a (8) bekezdés „az 8/2002. (III.22.) Köm-EüM együttes” szövegrész helyébe az „a vonatkozó” szövegrész,

e)         10. § (8) bekezdés „21/1971. kormány” szövegrész helyébe a „vonatkozó” szövegrész,

f)         a 11. § előtti alcímben és a 11. § (1) és (2) bekezdésében az „FL-1” szövegrész helyébe az ”LF-1” szövegrész,

g)        a 13. § előtti alcímben a „TK” szövegrész helyébe az ”VT jelű” szövegrész,

h)        az újraszámozott 16. § előtti „HÜ Üdülőterület” alcím szövegezésének helyébe az „ÜH Üdülőterület” szövegrész lép,

i)          az újraszámozott 17. § előtti „Különleges terület övezetei” cím „K-T Zöldfelületi jellegű intézmények övezete” alcím szövegezésének helyébe a „K-R jelű Különleges rekreációs- és sport terület” szövegrész,

j)          az újraszámozott 19. § előtti „BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI - BELTERÜLET” cím helyébe a „BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI” cím lép,

k)        az újraszámozott 21. § (1) bekezdés „49/2001. sz. Korm rendelet” szövegrész helyébe „az érvényes rendeletek” szövegrész,

l)          az újraszámozott 29 § előtti alcím „Eg-T Elsődlegesen turisztikai rendeltetésű erdőövezet” szövegezése helyébe az „Eg-T Elsődlegesen egészségügyi, szociális és turisztikai rendeltetésű erdőövezet” szövegezés,

m)      az újraszámozott 32 § előtti alcím „V-TT Természeti területek övezete” szövegezése helyébe az „V-KTT Kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési terület– Natura 2000” szövegezés,

n)        az újraszámozott 32. § (1) bekezdés „az 1996. évi LIII.” szövegrész helyébe az „a vonatkozó” szövegrész,

o)        az újraszámozott 33. § (1) bekezdés „vonatkozóan a 1996. évi LIII. törvény rendelkezéseit, valamint a védetté nyilvánítási, 19/1998. (VI.25.) KTM sz.” szövegrész helyébe az „a vonatkozó” szövegrész,

p)        az újraszámozott 34. § „A területhez tartozó helyrajzi számok: 0279, 0280, 0273, 0270/5 d, 0291/10 j, h, 0289, 0291/9, 0377, 0376, 0374, 0378/1-2.” szövegrész helyébe „A területhez tartozó helyrajzi számok: 0279, 0280, 0273, 0270/5 d, 0291/10 f, g, 0289, 0291/9, 0377/1, 0377/2, 0376, 0374, 0378/1, 0378/2.” szövegrész,

q)        az újraszámozott 35. § „A területhez tartozó helyrajzi számok: 0270/1, 0270/5 f, 321.” szövegrész helyébe „A területhez tartozó helyrajzi számok: 0270/1, 0270/7 c, 321” szövegrész,

lép

    (2)   E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rendelet

a)      1. § (3) bekezdése,

b)      2. § második francia bekezdésében meghatározott „területfelhasználási egység határát” szövegrész,

c)      4. § (2) bekezdés második mondata,

d)     6. § (8) és (13) bekezdése,

e)      9. § (3) bekezdés második mondata, a (4) bekezdés „1995. évi LIII.” szövegrésze, a (6) és (9) bekezdései, a (12) bekezdés „2000. évi 43. sz.” szövegrésze, a (13) és (15) bekezdései, a (16) bekezdés második mondata, és a (17) bekezdése,

f)       12. §-t megelőző „FL-2 Övezet” alcíme és a 12 §-a.

g)      13. § (3)-(9) bekezdése,

h)      újraszámozott 15. § (6) bekezdése,

i)        újraszámozott 16. §-ának (2) bekezdése,

j)        újraszámozott 18. §-a,

k)      újraszámozott 21. § előtti „BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK ÖVEZETEI - KÜLTERÜLET” cím,

l)        újraszámozott 23. §. (2) bekezdés „(OTÉK 29. § (3)” szövegrésze,

m)    újraszámozott 38. §-a, 40-42. §-ai és a 44. §-a, illetve a 38. §-a, 40-42. §-ai és a 44. §-ai előtti címek és alcímek.

 

18.    §   E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. szeptember 15. napjától kell alkalmazni.

 

 

Gomba, 2009. szeptember 10.

 

 

 

                     Lehota Vilmos                                                        Kósa Erzsébet Anikó

                       polgármester                                                                      jegyző

 

 

Záradék:

 

A rendelet kihirdetése

2009. szeptember 14-én megtörtént.

 

 

Gomba, 2009. szeptember 14.

 

 

                                        Kósa Erzsébet Anikó

                                                    jegyző

 

 

1. sz. melléklet a 19/2009. (IX.14.) sz. rendelethez:

 

Gomba Község belterületi szabályozási terve innen letölthető!

 

2. sz. melléklet a 19/2009. (IX.14.) sz. rendelethez:

 

Gomba Község külterületi övezeti terve innen letölthető!

 

 

VISSZA a módosító rendeletekhez            VISSZA a főoldalra

 

 

[1] A melléklet helyébe az 5/2011. (IV.15.) sz. rendelet 1. sz. melléklete lépett