VISSZA a módosító rendeletekhez                      VISSZA a főoldalra

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

19/ 2010. (X. 15.) számú önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 16/2007. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  16/2007. (XI. 27.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.§ A Rendelet 8. § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

            „8. § (2)   A képviselő-testület tagjai a polgármester és 6 képviselő. A képviselők nevét a 2. számú függelék tartalmazza.”

 

2.  § A Rendelet 16. § (1) – (2) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint változik:

 

            „16. § (1) A képviselő-testület az általa létrehozott 3 tagú állandó bizottságok összetételét oly módon alakítja ki, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Szociális és Gyámügyi Bizottság két tagját a képviselők közül választja, további egy bizottsági tagot pedig a polgármester javaslatára jelöl ki, míg az Ügyrendi Bizottság 3 tagját a képviselők közül választja.

                        (2) A létrehozott bizottságok elnevezését és létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a)        Pénzügyi Bizottság tagjai:                             2 fő képviselő és

                                                                1 fő külső tag

b)        Szociális és Gyámügyi Bizottság tagjai:       2 fő képviselő és

                                                               1 fő külső tag

c)        Ügyrendi Bizottság  tagjai:                          3 fő képviselő.”

 

3.§ A Rendelet 27. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

            „27. § (1) A képviselő-testület ülésére meg kell hívni:

a)      a képviselő-testület tagjait,

b)      a jegyzőt,

c)      az előterjesztőt, az általa előterjesztett napirendi pont tárgyalásához,

d)      az országgyűlési képviselőt,

e)      a kisebbségi szószólót,

f)        az intézmények vezetőit,

g)      Gomba község díszpolgárait,

h)      a településen székhellyel rendelkező önszerveződő közösségek képviselőit a tevékenységüket érintő napirend megtárgyalásakor,

i)        azokat a személyeket, akiknek meghívását jogszabály kötelezővé teszi,

j)        akiknek a jelenléte az előterjesztés tárgyalásánál az előterjesztő és a polgármester megítélése szerint szükséges.”

 

4. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Gomba, 2010. október 14.

 

                                             Lehota Vilmos sk.                                Kósa Erzsébet Anikó  sk.   

                                                polgármester                                              jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:       

 

A rendelet kihirdetése

2010. október 15-én megtörtént.

 

                                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                                                                  jegyző