VISSZA a módosító rendeletekhez                      VISSZA a főoldalra

 

 

Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének

27/2010. (XII. 10.) számú rendelete

az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról

szóló 16/2007. (XI. 27.) számú rendelet módosításáról

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló  16/2007. (XI. 27.) számú rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

 

1.      § A Rendelet 18. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(2) A bizottságok önálló munkatervet készítenek a képviselő-testület munkaprogramja és üléstervének elfogadását követő 60 napon belül.”

 

2.      § A Rendelet 19. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„(4) A képviselő-testület a polgármesteri hivatalban a köztisztviselők és munkavállalók szabadságának legalább két hét egybefüggő időtartamú kiadása érdekében minden év

a)            július hónapjának utolsó két teljes hetére, és

b)            december 27-től december 31-ig terjedő időszak munkanapjaira

 - anyakönyvi ügyelet megszervezése mellett - igazgatási szünetet rendel el.”

 

3.      § A Rendelet 26. § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

„(4) A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a települési képviselők az ülés előtt legalább 10 nappal kézhez kapják. A meghívó mellékletei az írásbeli előterjesztések, és a határozati javaslatok. Ettől eltérni csak kivételesen a polgármester engedélyével lehet.

 

4.      § A Rendelet 28. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

„(2) Az írásbeli előterjesztéseket, a határozati javaslatokat legkésőbb az ülést megelőző 15 nappal kell leadni a jegyzőnek.

 

5.      § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 

Gomba, 2010. december 9.

 

                     Lehota Vilmos sk.                                                      Kósa Erzsébet Anikó sk.

                      polgármester                                                                         jegyző

 

 

Kihirdetési záradék:

 

A rendelet kihirdetése

2010. december 10-én megtörtént.

 

Gomba, 2010. december 10.

 

                                                 Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                                             jegyző