170/2008. /XII.11./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

    H a t á r o z a t

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gomba Község Önkormányzatának Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

                        1./        A Képviselő-testület Gomba Község Önkormányzatának Települési

                                   Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervét jóváhagyja.

 

                        2./        A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./ ponttal

                                   jóváhagyott Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv egy

                                   példányát a település nevelési és oktatási intézményei vezetőinek

                                   haladéktalanul küldje meg.

 

                                   Határidő:        azonnal

                                   Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                              Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                                    jegyző