Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     100/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a logopédiai ellátásra vonatkozó Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulással történő megállapodás megkötésére  vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásnál a Gólyafészek Óvodának a logopédiai ellátás tekintetében a kistérségi ellátásba való bekapcsolódását.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés, megállapodás önkormányzat nevében történő aláírására.

 

 

 

 

Határidő:             2009. június 2.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző