Vissza

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2009. május 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. május 28-án megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

     101/2009. /V.28./ sz. határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 0270/7 hrsz-ú ingatlan részarány-tulajdon megvásárlására vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

 

1.                  A Képviselő-testület - a polgármesternek az önkormányzat nevében 2009. március 12-én tett vételi ajánlatának megfelelően - úgy döntött, hogy a 0270/7 hrsz-ú külterületi ingatlanban lévő 38,41 aranykorona értékű tulajdoni hányadot 12.000.- Ft/ak értéken összesen 460.920.- Ft, azaz négyszázhatvanezer-kilencszázhúsz forint  vételi áron megvásárolja Vincze Sándorné gombai lakostól.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bejegyzési engedélyt és kérelmet küldje meg a Monori Körzeti Földhivatal Ingatlan-nyilvántartási Osztálya részére 2009. június 2-ig.

 

 

Határidő:             2009. június 2.

Felelős:    Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

 

                                   Lehota Vilmos sk.                            Kósa Erzsébet Anikó sk.

                                     polgármester                                              jegyző