Vissza

 

 

KIVONAT 

a képviselő-testület 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. május 27-én megtartott nyilvános ülésén 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

 101/2010. /V. 27./ számú határozat

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztését, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület az előterjesztést elfogadta.

2.      A Képviselő-testület a Gólyafészek Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatát a módosításokkal jóváhagyja.

3.       A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései megismerésének lehetőségét biztosítsa.

4.       A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt tájékoztassa.

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: intézményvezető

 

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                               Kósa Erzsébet Anikó sk.

                          polgármester                                                    jegyző