Vissza

 

 

KIVONAT

a képviselő-testület 2012. június 14-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 

 

     101/2012. /VI.14./ sz. Önkormányzati Képviselő-testületi

H a t á r o z a t

 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 1956-os emlékmű áthelyezésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

 

1.                  A Képviselő-testület a Szemők Balázs téri 1956-os emlékmű áthelyezését határozza el a Községháza előkertjébe.

2.                  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 3 ajánlatot kérjen be a Községháza előkertjére vonatkozó környezetrendezés engedélyezési tervének elkészítésére, és az ajánlatokat a soron következő ülésre terjessze elő.

 

Határidő:        értelemszerűen

Felelős:           Lehota Vilmos polgármester

 

 

                    Lehota Vilmos sk.                                  Kósa Erzsébet Anikó sk.

                       polgármester                                       jegyző