Vissza

KIVONAT

a képviselő-testület 2015. április 23-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta:

 101/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi határozat

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Gombai Polgárőr Egyesület részére a településnév használatához való hozzájárulás megadására vonatkozó javaslatot, és az alábbi határozatot hozta:

 

1.      A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Gombai Polgárőr Egyesület elnevezésében a Gomba településnevet használja. Ennek megfelelően Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az egyesület bejegyzett és nyilvántartott elnevezése Gombai Polgárőr Egyesület legyen.

 

2.      A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy kérelmezőket az 1. pontban foglaltakról jelen határozat egy példányának megküldésével értesítse.

 

Határidő:    2015. április 30.

Felelős: Lehota Vilmos polgármester

 

 

 

Lehota Vilmos sk.                                                     Kósa Erzsébet Anikó sk.

  polgármester                                                                        jegyző